Pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je společnost Autosalon Klokočka Centrum a.s., se sídlem Borského č. p. 876, 152 00 Praha 5, IČ: 26435713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka B 7099.

2. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 20. 4. 2018 do 1. 12. 2018 na webu www.rallysklokanem.cz.

3. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky. Soutěžící může tipovat maximálně 1x v každém vyhlášeném soutěžním kole.

4. Podmínky účasti v soutěži:
Účastník se zapojí do soutěže tím způsobem, že provede registraci vyplněním kontaktního formuláře umístěného na www.rallysklokanem.cz. V rámci registrace soutěžící musí řádně a úplně vyplnit následující údaje: jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Vyplněním těchto údajů vyjadřuje souhlas s Úplnými pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů. Dále je nutné vyplnit tip na tipovací otázky, které budou pravidelně aktualizovány vždy minimálně 10 dní před danou rallye.

Tipovací soutěž o VIP vstupenky na rallye:

 • Soutěž o VIP vstup pro 2 osoby na Rallye Český Krumlov:
  Stačí si správně tipnout umístění Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu v Rallye Šumava v rámci absolutního pořadí.
 • Soutěž o VIP vstup pro 2 osoby na Rallye Hustopeče:
  Stačí si správně tipnout umístění Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu v Rallye Český Krumlov v rámci absolutního pořadí.
 • Soutěž o VIP vstup pro 2 osoby na Rallye Bohemia:
  Stačí si správně tipnout umístění Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu v Rallye Hustopeče v rámci absolutního pořadí.
 • Soutěž o VIP vstup pro 2 osoby na Barum Czech Rally Zlín:
  Stačí si správně tipnout umístění Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu na Rallye Bohemia v rámci absolutního pořadí.
 • Soutěž o VIP vstup pro 2 osoby na Rallye Příbram:
  Stačí si správně tipnout umístění Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu na Barum Czech Rally Zlín v rámci absolutního pořadí.
 • Soutěž o VIP vstup pro 2 osoby na Pražský rallysprint:
  Stačí si správně tipnout umístění Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu na Rallye Příbram v rámci absolutního pořadí.

Tipovací soutěž o post spolujezdce:

 • Staňte se navigátorem Vojty Štajfa v rámci shakedownu Rallye Bohemia:
  Stačí si správně tipnout celkový počet bodů Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu v rámci MČR v rallye po Rallye Hustopeče.
 • Staňte se navigátorem Vojty Štajfa v rámci shakedownu Rallye Příbram:
  Stačí si správně tipnout celkový počet bodů Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu v rámci MČR v rallye po Barum Czech Rally Zlín.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

VIP vstup - na danou rallye bude výherci umožněn bezplatný vstup pro dvě osoby do servisní zóny a zázemí Racing 21 – Klokočka ŠKODA teamu včetně drobného občerstvení po celou dobu.

Navigátor - v rámci shakedownu Rallye Bohemia nebo shakedownu Rallye Příbram bude umožněno výherci na vlastní nebezpečí absolvovat v pozici spolujezdce Vojty Štajfa s vozem ŠKODA R5 rychlostní zkoušku.

Výhru v soutěži získá soutěžící, jehož odpověď v tipovací soutěži bude nejpřesnější. O pořadí rozhoduje nejmenší odchylka od správné odpovědi. V případě rovnosti odpovědí více soutěžících rozhoduje dřívější čas odpovědi. V případě, že výherce odpoví nejpřesněji na obě otázky týkající se soutěže o post spolujezdce, má nárok pouze na 1 spolujízdu s Vojtou Štajfem.

Vyhodnocení soutěže proběhne vždy nejpozději k 10. pracovnímu dni po skončení dané rallye. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci do soutěže. Výherce je povinen nejpozději do 5 dnů od zaslání e-mailu písemně potvrdit souhlas s předáním výhry, jinak nárok na výhru zaniká a výhra bude předána náhradnímu výherci. Náhradním výhercem bude stanoven soutěžící, který se umístil jako další v pořadí.

Informace vedoucí k uplatnění výhry obdrží výherce prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci do soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Autosalon Klokočka Centrum a.s., se sídlem Praha 5, Borského č.p. 876, PSČ 152 00, IČ: 26435713, jakožto správce osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení produktů a služeb poskytovaných Autosalonem Klokočka Centrum a.s., Klokočka Auto Plus s.r.o. a Autosalonem Klokočka Beta s.r.o., zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně na dobu 5 let. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese každého správce samostatně s účinky vůči danému správci písemně souhlas odvolat, požádat o likvidaci osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Žádost o likvidaci údajů před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování práva správcem se účastník může na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a objednatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště (město) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním hlavní výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci.

7. Závěrečná ustanovení
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Účastník se zavazuje uvádět v registračním formuláři pouze pravdivé údaje.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na stránce www.rallysklokanem.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Nahoru